Kilka słów o fiskalnych obowiązkach przedsiębiorcy

Coraz częściej prowadzenie sprzedaży na rzecz klientów indywidualnych oznacza 2 podstawowe warunki do spełnienia: zakup urządzenia fiskalnego oraz jego prawidłowa rejestracja. Jeśli jednak ktoś uważa, że na tym obowiązki przedsiębiorcy się kończą, to niestety się myli. Jakie są zadania podatnika w dalszym toku zarządzania działalnością handlową?

W gruncie rzeczy, jest ich kilka. I wymagają one poprawnej oraz terminowej realizacji. Wszystko to określają informacje zawarte w rozporządzeniach Ministra Finansów. Nie dopełnienie lub całkowite zaniechanie tych wymogów – równoznaczne z przekroczeniem prawa fiskalnego – może sprowadzić na podatnika poważne konsekwencje. A zatem, dziś poświęcimy uwagę koniecznym czynnościom, które wykraczają poza samo prowadzenie ewidencji obrotu i wydawanie klientom paragonów.

Kopie wystawionych paragonów fiskalnych

O ile realizacja i wydanie paragonu nabywcy to zazwyczaj dobrze znany obowiązek – zarówno sprzedawcom, jak i klientom – o tyle kopia, o której mowa, to nieco inna kwestia, bezpośrednio dotycząca przedsiębiorców. Zgodnie z przepisami, podatnik ma obowiązek przechowywać kopie paragonów (aktualnie, można to zrobić na 2 sposoby: w formie papierowej lub elektronicznej) przez okres 5 lat, licząc od końca roku obrachunkowego, w którym zostały te wydruki wystawione. Dlaczego? Ponieważ dla Urzędu Skarbowego dokumentacja ta stanowi część składową informacji, tworzących podstawę do określenia prawidłowości prowadzonej przez nas ewidencji.

Raporty dobowe i miesięczne

Ale paragony przeznaczone dla klientów oraz kopie tych wydruków to jeszcze nie koniec. Przedsiębiorca musi również realizować odpowiednie raporty: dobowe i miesięczne. Pierwsze zawierają informacje na temat dziennego obrotu. Jeśli więc nie wykona się takiego wydruku na zakończenie pracy, należy to zrobić dnia następnego, przed dokonaniem pierwszej transakcji. Znowu raport miesięczny, określający nasz obrót w skali całego miesiąca, należy zrealizować do 25 dnia miesiąca następnego. Pominięcie któregoś z nich stanowi błąd w prawidłowości prowadzonej ewidencji i niedopełnienie obowiązków fiskalnych. Istnieje jednak wyjątek od tej reguły: wykonanie każdego z tych dokumentów można pominąć tylko wtedy, gdy przez odpowiadający im okres czasu (doba/miesiąc) nie miała miejsca ani jedna transakcja.

Pomyłki, zwroty i reklamacje

Podatnik jest także zobowiązany do prowadzenia 2 osobnych dokumentacji: dla wszelkich pomyłek, występujących na wystawionych paragonach, oraz zwrotów i reklamacji. Jeśli chodzi o pierwszy przypadek – żadne urządzenie fiskalne nie umożliwia wprowadzenia takiej korekty. Dlatego podatnik musi stworzyć adnotację (np. w księdze przychodów i rozchodów) z korektą, zawierającą takie dane, jak: wartość brutto i podatku należnego z nieodpowiednio zarejestrowanej sprzedaży, krótki opis przyczyn i okoliczności zajścia pomyłki oraz oryginał paragonu. W drugim przypadku, forma prowadzonej ewidencji nie jest ściśle określona – to może być dokumentacja w osobnym segregatorze lub zeszycie. Jednak w adnotacji dotyczącej danej reklamacji lub konkretnego zwrotu muszą znaleźć się następujące informacje: data sprzedaży, nazwa towaru lub usługi, termin dokonania zwrotu bądź reklamacji, wartość brutto oddanego przedmiotu oraz wysokość należnego podatku. Należy też dołączyć dokument poświadczający dokonanie transakcji i protokół przyjęcia reklamacji albo zwrotu, podpisany przez klienta i sprzedawcę.

Przeglądy techniczne oraz książka serwisowa

Do przedsiębiorcy należy również posiadanie prawidłowo wypełnionej książki serwisowej oraz przechowywanie jej zawsze w miejscu, gdzie zostało zainstalowane przypisane do niej urządzenie fiskalne (także jeszcze przez 5 lat od momentu zakończenia pracy na tym urządzeniu). Podatnik musi okazać ten dokument na każdą prośbę zarówno organów skarbowych, jak i uprawnionego serwisanta. Każda interwencja serwisu opiekującego się danym urządzeniem fiskalnym powinna zakończyć się odpowiednim wpisem do książki. Ponadto, przedsiębiorca jest zobligowany do zgłaszania swojej kasy bądź drukarki fiskalnej na przegląd techniczny – nie rzadziej, niż co 2 lata.

2 Replies to “Kilka słów o fiskalnych obowiązkach przedsiębiorcy”

  1. chyba nikogo nie zdziwi, jeśli powiem, że najbardziej z tych rzeczy to nie lubię zwrotów i reklamacji….ta papierkowa robota przeszkadza w ciągłości sprzedaży….nie mówiąc już, że traci się konkretny dochód….

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Jeszcze tylko to zadanie: *